Επίτευξη στόχου ανακύκλωσης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων για το έτος 2017

Η εταιρεία ανακύκλωσης «ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε.» για ακόμα μια χρονιά κατάφερε να επιτύχει αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των μη επικινδύνων αποβλήτων που παραλαμβάνει.

Με την λειτουργία των νέων μονάδων κομποστοποίησης και διαχείρισης ΑΕΚΚ αλλά και πραγματοποιώντας στοχευμένες κινήσεις στην παραγωγικής της διαδικασία η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των ανακυκλωμένων υλικών που προκύπτουν από τη διαλογή των εισερχόμενων φορτίων διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Πάγιος στόχος της ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΗ Α.Ε. είναι η συνεχής αύξηση του εύρους των μη επικινδύνων αποβλήτων που δύναται να παραλαμβάνει αξιοποιώντας ταυτόχρονα το μέγιστο ποσοστό αυτών πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για να το επιτύχει αυτό πραγματοποιεί συνεχή εκσυγχρονισμό στον εξοπλισμού της αλλά και κατάλληλη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού της.