Συνεργασία της ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ με την εταιρία CYTOP A.E – διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

 Η ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. για την τελική εναπόθεση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από το σύνολο των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων της, υπέγραψε την 01 Οκτωβρίου 2017 νέα σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία CYTOP A.E., με διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ».

Η CYTOP A.E. είναι κάτοχος πανελλήνιας άδειας συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και  συνεργάζεται με την ΕΝ.ΔΙΑ.Α.Λ.Ε. Α.Ε., η οποία αποτελεί εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ.

Η ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. με την παρούσα σύμβαση εναρμονίζεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία περί ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΛΕ.

Συνεχίζεται η πάγια τακτική της ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ να διαθέτει τις απαιτούμενες συμβάσεις συνεργασίας με όλα τα συλλογικά συστήματα ενναλακτικής διαχείρισης αποβλήτων