Συνέχιση της δραστηριότητας Συλλογής των Ελαστικών για συγκεκριμένες περιοχές του Νομού Αττικής από την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ συνεχίζει από τις 14 Σεπτέμβριου 2017 την συλλογή ελαστικών από συγκεκριμένες περιοχές του Νομού Αττικής  

Η ανανέωση της σύμβασης συνεχίζει να έχει ισχύ από  παλαιότερη σύμβαση την οποία έχει συνάψει η ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ από τις 01 Οκτωβρίου 2016 με την ECOELASTIKA  και αφορά την συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών «απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων της Απόφασης 2001/118/ΕΚ- ΕΚΑ κωδικός 16 01 03 – από τα σημεία συλλογής του Νομού Αττικής όπως ορίστηκαν από την ECO ELASTIKA

Η συλλογή , μεταφορά και παράδοση των ελαστικών πραγματοποιείται από την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ με καταλληλά αδειοδοτημένα μεταφορικά μέσα τα οποία είναι ιδιόκτητα και με την επιμέλεια και ευθύνη της ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ.

Η παράδοση των ελαστικών πραγματοποιείται στους τελικούς αποδέκτες που έχει ορίσει η ECOELASTIKA στην ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ και αφορούν περιοχές του Νομού Αττικής , του Νομού Αχαΐας (Πάτρα) και στο Καμάρι Βοιωτίας (TITAN AE)

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ θα συνεχίσει το έργο της σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με γνώμονα την μέγιστη εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών