Υπηρεσία καταστροφής ακατάλληλων ειδών από την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ

Κατά την ετήσια απογραφή των εμπορευμάτων κάθε επιχείρησης, αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους, διαπιστώνεται ότι ορισμένα προϊόντα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, λόγω ελαττωματικότητας, λήξη του χρόνου κατανάλωσης τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι άχρηστα και μηδενικής αξίας. Τα προϊόντα αυτά η επιχείρηση έχει το δικαίωμα ή επιθυμεί να τα καταστρέψει.

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, μπορεί να αναλάβει στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της την πλήρη καταστροφή – διαχείριση των συγκεκριμένων στερεών ή υγρών μη επικίνδυνων προϊόντων για λογαριασμό της εκάστοτε επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ παρέχει στους συνεργάτες της τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για να αποδείξουν την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.