Νέα Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ της ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) των πελατών της από τις 06-03-2017 λειτουργεί μια νέα μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Η μονάδα αυτή βρίσκεται πλησίον του εργοστασίου διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων της ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Είναι πλήρως εξοπλισμένη με τα κατάλληλα μηχανήματα  και αδειοδοτημένη σύμφωνα με ότι ορίζει η Νομοθεσία.

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. με την καινούργια μονάδα δύναται να διαχειριστεί το σύνολο των αποβλήτων που προκύπτουν από οικοδομικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα αδρανή Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.