Σύναψη σύμβασης με την ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η εταιρεία μας προχώρησε στην σύναψη σύμβασης με την Ελληνική Τεχνική Περιβαλλοντικών Εφαρμογών Κοινοπραξία Συλλογής Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων.  Σκοπός της σύμβασης είναι η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας.