Διαχείρηση αδρανών υλικών - Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων)

Διαχείρηση αδρανών υλικών - Α.Ε.Κ.Κ. (ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ)

ΑΕΚΚ (Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) - κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ’ αριθ. 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 της Απόφασης ΦΕΚ Αρ. Φύλου 1312/24-8-2010. Επι της ουσίας τα ΑΕΚΚ είναι απόβλητα που προκύπτουν από οποιαδήποτε οικοδομική εργασία όπως εκσκαφές, κατασκευές ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις.

Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ γίνεται σε κάδους ανοικτού τύπου (open top container 3 κ.μ. και 8 κ.μ.). Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης, για το 2020 το 70%* κ.β. των παραγόμενων ΑΚΚ θα πρέπει να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

Τα οφέλη από την ορθή και νόμιμη διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι πολλά.

  • Οικονομικά οφέλη, Αξιοποίηση ανακτώμενων υλικών και μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής που θα χρειαζόταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες.
  • Περιβαλλοντικά οφέλη, η παραγωγή δευτερογενών υλικών μέσω της ανακύκλωσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βοηθάει στην αποτροπή της εξάντλησης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Επίσης η εναπόθεση σε νόμιμους αποδέκτες διατηρεί το φυσικό περιβάλλον (δάση, ρέματα, ποτάμια κλπ) καθαρά από ρύπανση.
  • Κοινωνικά οφέλη, μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, ενώ παράλληλα καλλιεργείται περιβαλλοντική συνείδηση στους πολίτες.

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. θέλοντας να διευρύνει και να εξελίξει τον τρόπο διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δημιούργησε μια νέα αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης 

Οι δυνατότητες της μονάδας ΑΕΚΚ είναι τέτοιες, που επιτρέπει την διαχείριση όλων των αδρανών υλικών που προκύπτουν από τις Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις, έτσι ώστε οι συνεργάτες της εταιρείας μετα την ολοκλήρωση του όποιου έργου να λαμβάνουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για την διαχείριση τους