Ανάκτηση Ενέργειας (RDF / SRF)

Ανάκτηση Ενέργειας απο απόβλητα με παραγωγή RDF/SRF

H ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΛΥΚΩΣΗ Α.Ε. έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργεί μονάδα παραγωγής RDF/SRF. Το RDF (Refuse Derived Fuel) και SRF (Solid Recovered Fuel) είναι απορριμματογενή καύσιμα που παράγονται ως διαχωρισμένα και ομογενοποιημένα κλάσματα υψηλής θερμογόνου δύναμης, τα οποία αποτελούνται από χαρτί, πλαστικά, ξύλα, υφάσματα  και άλλα θερμογόνα απόβλητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενές εναλλακτικό καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες (τσιμεντοβιομηχανίες, μονάδες παραγωγής ενέργειας κ.α.)

Τα κύρια πλεονεκτήματα από τη χρήση του RDF/SRF είναι:

  • Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
  • Εξοικονόμηση Συμβατικών καυσίμων (π.χ. pet coke)
  • Μερική αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων όπου αυτό είναι δυνατό τεχνικά και νομικά
  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή.

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. παρέχει όλες τις νόμιμες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις διαχείρισης που αφορούν τα παραπάνω μη επικίνδυνα απόβλητα δίνοντας στους συνεργάτες της το κύρος της ορθής διαχείρισης για τα συγκεκριμένα απόβλητα