Πιστοποίηση κατά LEED & WELL Building Standard

LEED CERTIFICATE/ WELL CERTIFICATE
 
H ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΛΥΚΩΣΗ Α.Ε. έχει την δυνατότητα και την εμπειρία να πιστοποιεί τις ποσότητες των αποβλήτων που παραλαμβάνει και επεξεργάζεται στις μονάδες της εταιρείας σύμφωνα με τα σύστημα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και WELL Building Standard.
  • Η πιστοποίηση LEED παρέχει ανεξάρτητη επαλήθευση των πράσινων χαρακτηριστικών ενός κτηρίου ή γειτονιάς, επιτρέποντας το σχεδιασμό, την κατασκευή, τις λειτουργίες και την αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, υψηλής απόδοσης, υγιών, χαμηλού κόστους κτηρίων. 
  • Το WELL Building Standard είναι ξεκίνησε αρχικά για να βελτιώσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων αναπτύσσοντας χώρους που βελτιώνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Είναι ένα σύστημα βασισμένο σε στοιχεία για τη μέτρηση, την πιστοποίηση και την παρακολούθηση της απόδοσης των κτιριακών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία.
Η συνεργασία με την ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ διασφαλίζει στον πελάτη τόσο του ιδιωτικού οσο και του Δημόσιου Φορέα, την ορθη παραλαβή των αντίστοιχων ποιστοποιητικών σύμφωνα με τα πρότυπα κατα LEED & WELL Building Standard