Στόχος

Η μη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες για την καταπόνηση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι διάφοροι τύποι τους (οικιακά, αστικά, βιομηχανικά, επικίνδυνα ή μη κ.α.) και η αδυναμία επαρκούς διαχωρισμού τους, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενέστατες και άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, όχι ενός φυσικού οικοσυστήματος μόνο, αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

Οι κύριοι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως έχουν παρουσιαστεί στην υπάρχουσα νομοθεσία, έχουν ως ακολούθως: 

  • Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων 
  • Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων 
  • Διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά αποδεκτό τρόπο σε ειδικές εγκαταστάσεις 

 Σταδιακή μείωση-εξάλειψη των ποσοτήτων που διατίθενται σε  ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης.

Έχοντας αποκτήσει δεκαετή πείρα στη διαχείριση απορριμμάτων, η ΝΕΙΛΟΣ A.E. εξελίσσεται, σύγχρονα με τις κοινωνικές και χρονικές προσταγές, στρεφόμενη στον ευαίσθητο τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το Μάιο του 2008 δημιουργεί στην ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, αποσκοπώντας στη μείωση του συνολικού όγκου απορριμμάτων και στην ανακύκλωση των υπό διαλογή υλικών.

Αποδεικνύουμε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία υιοθετώντας το Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που παρέχει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ΕΝ/ISO 14001, αλλά και τις δυνατότητες μας να ανταπεξέλθουμε σε μια δύσκολη αγορά καθώς έχουμε πιστοποίηση και κατά ISO 9001, ενώ υπάρχει η απαραίτητη μέριμνα για τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής στους χώρους μας, όπως πιστοποιεί σαφώς και το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο BS OHSAS 18001.

Τα διαχειριζόμενα στερεά απόβλητα, που η εταιρία καλείται να διαχειριστεί, υπόκεινται στα όσα ορίζει η ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 περί μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όλες δε οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πληρούν τους όρους του νόμου 2939/01.