Προσωπικό

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ διαθέτει πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων (ειδικοί επιστήμονες, μηχανικοί, τεχνικοί, εργοδηγοί, οδηγοί και εργατοτεχνίτες) που στελεχώνουν το επιστημονικό, διοικητικό, εμπορικό και τεχνικό τμήμα της επιχείρησης.

Για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, όπως αυτοί προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, απασχολείται στις εγκαταστάσεις του Μαρκοπούλου ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και η σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση σχετικών έργων. Το προσωπικό βρίσκεται σε μια κατάσταση διαρκούς εκπαίδευσης, ώστε να τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να αποφεύγονται οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Επίσης, εκπαιδεύεται ετησίως για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, για την αποφυγή ατυχημάτων.