Υπηρεσίες Περιβάλλοντος

 -- Μελέτη, Σχεδιασμός, Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, με την διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε τα απορριμματοφόρα του εκάστοτε φορέα (π.χ. Δήμος - Κοινότητα) να απασχολούνται αποκλειστικά με την αποκομιδή των αποβλήτων και όχι με την μεταφορά τους, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και εργατοώρες. 

-- Ανάπτυξη, κατασκευή και διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση υλικών (απορριμματοφόρα, πρέσσες, press containers, εργοταξιακές χημικές τουαλέτες, συλλεκτήρες μπαζών, χοάνες κ.ο.κ.). 

-- Στα πλαίσια του σχεδιασμού Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων, η Εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό τον αρτιότερο σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για την εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά λύσεων.
 Για κάθε υπό ανάληψη έργο, γίνεται προσεκτικός και τεκμηριωμένος σχεδιασμός, για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών τεχνικοοικονομικών αποτελεσμάτων προς όφελος του πελάτη, πάντα όμως μέσα από την Βασική Αρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους που επιτάσσει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ, με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας του Περιβάλλοντος, μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων για την αποτελεσματική και ορθολογική Διαχείριση των Αποβλήτων, αποτελεί ελάχιστη συνεισφορά στον αγώνα που συντελείται, σε παγκόσμια κλίμακα, για την προστασία του Περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.