Προφίλ

Οι υπηρεσίες της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ αφορούν ολόκληρο το φάσμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ αφορούν τις εξής δραστηριότητες :
  • Διαχείριση, αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή και δεματοποίηση, πάσης φύσεως απορριμμάτων και ανακυκλώμενων ή μη υλικών                                                                                                                 
  • Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας και μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού, σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς                                                                      
  • Ενοικίαση απορριμματοκιβωτίων ανοικτού (open top container) και κλειστού τύπου (close top container) για τα απορρίμματα, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα και αποκομιδή τους με ειδικά oχήματα.                                                                                                                      
  • Eνοικίαση απορριμματοσυμπιεστών (press container) για απορρίμματα και χαρτί και αποκομιδή τους με ειδικά οχήματα.
  • Ενοικίαση καθαρισμού εργοταξίων και άλλων χώρων από ειδικευμένα συνεργεία, σε συνεργασία με την αποκομιδή των απορριμμάτων.                                                                      
  • Αποκομιδή με ειδικά οχήματα (αρπάγες) αλλά και με απορριμματοκιβώτια ανοικτού τύπου, scrap (ρετάλι) σιδήρου, αλουμινίου και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών από τα διάφορα εργοτάξια και διάθεσή τους στις βιομηχανίες μετάλλων.                                                               
  • Αποκομιδή χαρτιού, από τα διάφορα σημεία παραγωγής (χαρτοβιομηχανίες, βιβλιοδετεία, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με την μίσθωση αντίστοιχου εξοπλισμού (open top containers, press containers) και διάθεσή τους στις βιομηχανίες χάρτου.
  • Επεξεργασία ξύλου από τεμαχιστή (shredder) απ’ όπου προκύπτει θρυμματισμένο κλάσμα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ A.E. τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 50910/2727/2003, ενώ τα στερεά απόβλητα που εμπίπτουν στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν.2939/01.

Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ είναι συμβεβλημένη με τους αρμόδιους φορείς για την ανακύκλωση:
 
         1. ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) 
         2. ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) 
         3. ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ (ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσωρευτών οχημάτων) 
         4. ΑΦΗΣ (ανακύκλωση μπαταριών) 
         5. ΕΛΤΕΠΕ (ανακύκλωση λιπαντικών) 
         6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε (ανακύκλωση ΑΗΗΕ)     
         7. ECO-ELASTIKA (ανακύκλωση ελαστικών οχημάτων)                                                                  
         8. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. (ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων) 
         9. ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε (σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ)

Το εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στη ΒΙ. ΠΕ. Μαρκοπούλου, έμπρακτα επιδεικνύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της ΝΕΙΛΟΣ A.E., έχει πιστοποιηθεί κατά:  
                ISO 14001:2004 - Πιστοποίηση περιβαλλοντικών όρων σε εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων
                ISO 18001:2007 - Πιστοποίηση μέριμνας συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού
                ISO 9001:2008   - Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
 
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού Συστημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων, η Εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ διαθέτει οργανωμένο Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό τον αρτιότερο σχεδιασμό και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για την εφαρμογή των βέλτιστων περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά λύσεων. Επίσης έχει σκοπό, να παρέχει στους συνεργάτες της όλες τις απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατευθύνει τις ενέργειες των συνεργατών της έτσι ώστε να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης τους προτείνει τις βέλτιστες ορθές πρακτικές για την διαχείριση των μη επικύνδυνων στερεών αποβλήτων τους.  
 
Τηρεί δε αρχείο νομοθεσίας, το οποίο ενημερώνεται συχνά, για την αποφυγή ατασθαλιών και για να διαβεβαιώσει τους πελάτες της ότι οι υπηρεσίες που τους παρέχονται, αποτελούν σκέλη συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων και ρυθμίσεων.