Καταστροφή ακατάλληλων ειδών

Κατά την ετήσια απογραφή των εμπορευμάτων κάθε επιχείρησης, αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους, διαπιστώνεται ότι ορισμένα προϊόντα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, λόγω ελαττωματικότητας, περασμένης μόδας, λήξη του χρόνου κατανάλωσης τους ή για τυχόν αλλο λόγο, είναι άχρηστα και μηδενικής αξίας. Τα αγαθά αυτά έχει το δικαίωμα η επιχείρηση να τα καταστρέψει.

Η εταιρία μας, έχοντας τις απαραίτητες άδειες,  μπορεί να αναλάβει την συγκεκριμένη διαδικασία για λογαριασμό της εκάστοτε επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει :
  • Την παραλαβή των μη επικίνδυνων αυτών υλικών από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με ειδικά container.
  • Τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις μας και την ολοσχερή καταστροφή τους με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (shredder)
  • Τα κατεστραμμένα υλικά οδηγούνται στο Χ.Υ.Τ.Α. με σκοπό την απόρριψη τους.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής των υλικών και απόρριψης τους, η εταιρεία μας, παρέχει στην συνεργαζόμενη επιχείρηση βεβαίωση καταστροφής
Τα προς καταστροφή υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από Δελτίο Αποστολής της ή/και Πρωτόκολλο Καταστροφής, αν αυτό απαιτείται, όπου περιγράφονται ακριβώς τα διάφορα είδη των εμπορευμάτων και οι ποσότητές τους. 
 
Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα παρουσία εκπροσώπου/ων της εταιρίας που μας αναθέτει την εν λόγω εργασία.
 
Μετά το πέρας της διαδικασίας, το φορτίο οδηγείται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, όπου εκεί, αξίζει να σημειωθεί ότι, γίνονται αποδεκτά πλέον μόνο κατεστραμμένα υλικά.
 
Με την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας η επιχείρηση απολαμβάνει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : 
  • Μείωση του χρόνου  ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  
  • Μείωση των εξόδων.  
  • Μείωση του χρόνου του προσωπικού, που πρόκειται να ασχοληθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία.  
  • Επιλογή της ημερομηνίας που θέλει να πραγματοποιηθεί η καταστροφή.
  • Πλήρη νομική κάλυψη.  

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά την συγκεκριμένη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας.