Καταστροφή ακατάλληλων ειδών

Κατά την ετήσια απογραφή των εμπορευμάτων κάθε επιχείρησης, αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους, διαπιστώνεται ότι ορισμένα προϊόντα, εμπορεύματα ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, λόγω ελαττωματικότητας, περασμένης μόδας, λήξη του χρόνου κατανάλωσης τους ή για τυχόν αλλο λόγο, είναι άχρηστα και μηδενικής αξίας. Τα αγαθά αυτά έχει το δικαίωμα η επιχείρηση να τα οδηγήσει σε διαδικασία κατασροφής λαμβάνοντας το αντίστοιο πιστοποιητικό.

Η εταιρία μας, έχοντας τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να αναλάβει την συγκεκριμένη διαδικασία καταστροφής για λογαριασμό της εκάστοτε επιχείρησης ή δημόσιου φορέα.
 
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει :
 • Την παραλαβή των μη επικίνδυνων αυτών υλικών από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή του δημόσιου φορέα με ειδικά container.
 • Τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις μας και την ολοσχερή καταστροφή τους, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (shredder)
 • Τα κατεστραμμένα υλικά οδηγούνται σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής των υλικών, η εταιρεία μας, παρέχει στην συνεργαζόμενη επιχείρηση την απαραίτητη βεβαίωση καταστροφή

Έντυπα και δικαιολογητικά πριν την παραλαβή των ακατάλληλων ειδών προς καταστροφή

 1. Λίστα ειδών – πρωταρχικά θα πρέπει να σταλεί η λίστα των προς καταστροφής ειδών προς έλεγχο (υποχρεωτικό)
 2. Φωτογραφικό υλικό  – τουλάχιστον 6 εως 8 ευκρινείς φωτογραφίες που θα δείχνουν εμφανώς τα υλικά, καθώς και την συσκευασία τους (υποχρεωτικό)
 3. Ενημέρωση του κωδικού ΕΚΑ που ανήκουν τα απόβλητα (υποχρεωτικό)
 4. Συνοδευτικά έγγραφα - που να εξηγούν την σύσταση των υλικών όπως MSDS, data sheets κ.α (προαιρετικό)
 5. Πρωτόκολο καταστροφής - στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (προαιρετικό)
 6. Υγειονομικό Πιστοποιητικό - στις περιπτώσεις κατάσχεσης τροφίμων λόγω ακαταλληλότητας (προαιρετικό)
Τα προς καταστροφή υλικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από Δελτίο Αποστολής της ή/και Πρωτόκολλο Καταστροφής, αν αυτό απαιτείται, όπου περιγράφονται ακριβώς τα διάφορα είδη των εμπορευμάτων και οι ποσότητές τους. 
 
Με την χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας η επιχείρηση απολαμβάνει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : 
 • Μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  
 • Μείωση των εξόδων  
 • Μείωση του χρόνου του προσωπικού, που πρόκειται να ασχοληθεί με την συγκεκριμένη διαδικασία.  
 • Επιλογή της ημερομηνίας που θέλει να πραγματοποιηθεί η καταστροφή.
 • Πλήρη νομική κάλυψη  

Για περισσότερες πληροφορίες, όσον αφορά την συγκεκριμένη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας