Ενοικίαση Containers - Κάδων

Η δραστηριότητα της ΝΕΙΛΟΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όσον αφορά την Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων οι οποίες ανφέρονται ώς ακολούθως :

 1. Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων σε κατάλληλα απορριμματοδοχεία, ανάλογα με το είδος, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα τους, τα οποία τοποθετούνται πλησίον των σημείων παραγωγής τους.
 2. Αποκομιδή των αποβλήτων, κατόπιν σχεδιασμού, για την έγκαιρη και άμεση παραλαβή ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση των αποβλήτων
 3. Μεταφορά των αποβλήτων και απομάκρυνσή τους από τα σημεία παραγωγής τους, με τον πλέον συμβατό και ασφαλή τρόπο, με ειδικά οχήματα, ανάλογα με το είδος τους και τον εξοπλισμό συλλογής τους.
 4. Διάθεση των αποβλήτων, με τρόπο απολύτως συμβατό με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, σε καθορισμένο χώρο διάθεσης. 
   
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • Open ή Close Top Container χωρητικότητας 8m3    Διαστάσεις : Μήκος - 4,2 μ, Πλάτος - 1,6 μ, Ύψος – 1,3 μ / Διαφόρων τύπων όπως: κουτί (κάθετο απο την μία μεριά), πόρτα (μπροστική ανοιγόμενη πόρτα για φόρτωση με καροτσάκι), καπάκι (ασφάλιση του κάδου με καπάκι ασφαλείας) 
 • Press Container χωρητικότητας  22m3  - 23m3 Διαστάσεις : (ανάλογα με την χωρητικότητα) Μέγιστο  : Μήκος - 7,1μ, Πλάτος -2,6μ, Ύψος –2,7μ / Ελάχιστο : Μήκος - 6,1μ, Πλάτος - 2,4μ, Ύψος 2,7μ 
   
 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container, τύπου Skipper-lift - τύπου Αλυσιδάκι (container χωρητικότητας 3m3)

 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container, τύπου Skipper-lift - τύπου Αλυσιδάκι  (container χωρητικότητας 8m3)

 • Ειδικά οχήματα συλλογής και μεταφοράς container, τύπου Hook Lift - τύπου Γάντζος (container χωρητικότητας 30m3) με υδραυλικό – ανυψωτικό μηχανισμό

 • Ειδικά γερανοφόρα οχήματα με υδραυλικό γερανό (αρπάγη) 

 • Ειδικά τετραξονικά και επικαθήμενα φορτηγά οχήματα μεγάλης δυναμικότητας, για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων.