Ενοικίαση Containers - Κάδων

Η δραστηριότητα της ΝΕΙΛΟΣ προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες όσον αφορά την Διαχείριση Απορριμμάτων οι οποίες ανφέρονται ώς ακολούθως :

  1. Συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων σε κατάλληλα απορριμματοδοχεία, ανάλογα με το είδος, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα τους, τα οποία τοποθετούνται πλησίον των σημείων παραγωγής τους.
  2. Αποκομιδή των απορριμμάτων, με την εφαρμογή συστήματος, κατόπιν σχεδιασμού, για την έγκαιρη και άμεση αποκομιδή ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση των απορριμμάτων
  3. Μεταφορά των απορριμμάτων και απομάκρυνσή τους από τα σημεία παραγωγής τους, με τον πλέον συμβατό και ασφαλή τρόπο, με ειδικά οχήματα, ανάλογα με το είδος τους και τον εξοπλισμό συλλογής τους.
  4. Διάθεση των απορριμμάτων, με τρόπο απολύτως συμβατό με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, σε καθορισμένο χώρο διάθεσης. 
     
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  • Open Top ή Close Top Container χωρητικότητας 10m3    Διαστάσεις : Μήκος - 4 μ, Πλάτος - 1,7 μ, Ύψος – 1,5 μ / Διαφόρων τύπων όπως: κουτί (κάθετο απο την μία μεριά), πόρτα (ανοιγόμενη πόρτα για φόρτωση με καροτσάκι), καπάκι (ασφάλιση του κάδου με καπάκι ασφαλείας) 
  • Press Container χωρητικότητας  25m3    Διαστάσεις : (ανάλογα με την χωρητικότητα) Μέγιστο  : Μήκος - 7,1μ, Πλάτος -2,6μ, Ύψος –2,7μ / Ελάχιστο : Μήκος - 6,1μ, Πλάτος - 2,4μ, Ύψος 2,7μ 
     
 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ