Απορριπτόμενος Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ)
Οι ηλεκτρικές συσκευές και το ηλεκτρολογικό υλικό γενικότερα, λόγω της διαδεδομένης πλέον χρήσης τους, έχουν φτάσει να αποτελούν ένα αρκετά υπολογίσιμο ρύπο, που τυγχάνει να παρουσιάζει ποικίλες και δυσμενέστατες συνέπειες στο περιβάλλον, αν αποτεθεί ανεξέλεγκτα.
 
Παράλληλα με την παγκόσμια προσπάθεια που συντελείται για ανακύκλωση πάσης φύσεως στερεών και μη αποβλήτων, έχει δοθεί η απαραίτητη μέριμνα για την διαχείριση και του ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς το πρόβλημα έγινε φανερό αρκετά άμεσα.
 
Η διαχείριση του Απορριπτόμενου Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ακολουθεί μία ενιαία προσέγγιση για όλες τις συσκευές. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται σε επιμέρους στάδια του συνολικού διαχειριστικού σχήματος, εξαρτώνται από τα κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε απορριπτόμενης συσκευής (π.χ. τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψυγεία, φούρνοι κτλ).
 
Υπάρχουν σήμερα, συγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας του ΑΗΗΕ, ο οποίος μετά την συλλογή του, υφίσταται πλήρη αποσυναρμολόγηση και τα υλικά που ανακτώνται απ΄την εν λόγω διεργασία, μεταφέρονται εκ νέου στην αγορά για επαναχρησιμοποίηση τους, ενώ το υπόλειμμα οδηγείται προς ειδική, θερμική επεξεργασία.
 
Η εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. έχει την δυνατότητα συλλογής κάθε είδους ΑΗΗΕ και την μεταφορά του στους αρμόδιους τελικούς αποδέκτες, για την πραγματοποίηση των εργασιών που θα ολοκληρώσουν την ανακύκλωση των υλικών.
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διασικασίας ο συνεργάτης της ΝΕΙΛΟΣ ΑΕ λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό Παραλαβής Διαχείρησης