ΕΣΠΑ
  • SLIDE 1
  • SLIDE 2
  • SLIDE 3
  • SLIDE 4
  • SLIDE 5
Καλώς ήλθατε στην ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ A.E.

ΕΣΠΑ

ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Τα στερεά απόβλητα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος στην εποχή μας αλλα και για την εταιρεια ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ. Είτε πρόκειται για επικίνδυνα ή μη, εύκολα ή δύσκολα αποδομήσιμα, οικιακά ή βιομηχανικά κλπ. τα απορρίμματα δεν παύουν να είναι μια απειλή για το οικοσύστημα, ανθρωποκεντρικό ή φυσικό.

Οι κατά καιρούς στρατηγικές που έχουν ληφθεί δεν απέφεραν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, και σαν συνέπεια αυτών, οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων συσσωρεύουν πλέον σεβαστούς όγκους άχρηστων - αλλά και ανακυκλώσιμων - υλικών.

Όπως είναι προφανές η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει επιτακτική ανάγκη. Μια τέτοιου είδους προσπάθεια λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.

Η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των Ν.4014/2011, Ν.4042/2012 και Ν.4685/2020 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, έχει αδειοδοτηθεί ώστε να συλλέγει και να επεξεργάζεται όσα απορρίμματα εμπίπτουν στην κατηγορία των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, με σεβασμό στο περιβάλλον, ο οποίος αποδεικνύεται και από τις πιστοποιήσεις τoυ Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πρότυπου EN / ISO που κατέχει ως ακολούθως : 

·         ISO 14001:2015 (Πιστοποίηση περιβαλλοντικών όρων διαχείρισης στερεών αποβλήτων)

·         ISO 45001:2018 (Πιστοποίηση για την Ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στην εργασία)

·         ISO 9001:2015 (Πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας)

·         ISO 39001:2012 (Πιστοποίηση διαχείρισης οδικής ασφάλειας)

Τα στερεά απόβλητα, που η ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ καλείται να διαχειριστεί, υπόκεινται στα όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία περί μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όλες δε οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα πληρούν τους όρους του νόμου 4819/2021.